PROJEKTWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Teodoryk realizuje projekt pn.:” Wsparcie terapeutyczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem i szukających wsparcia i rozwoju”, na który Spółdzielnia pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”.

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie nr 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 59 607,00 zł w tym środki z Funduszu w postaci grantu w kwocie 50 000,00 zł

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 30 osób dorosłych (18+) w tym 15 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i 15 z ich otoczenia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren powiatu rypińskiego, w okresie realizacji projektu.